جلسه دستگاه دیپلماسی و نهادهای مرتبط با حج در وزارت خارجه