ببینید | اولین حضور پارسا پیروزفر در یک مراسم رسمی پس از حواشی اخیر درباره او