ائمه(ع) شر را خیر می‌بینند؛ چون نگاهشان به دنیا متفاوت است