معنای «فوق العاده خاص»در فیش حقوقی چیست؟ / این امتیاز مهم به کدام کارمندان تعلق می گیرد؟