"مدیر مدرسه" برای فعالان حوزه تعلیم و تربیت اکران شد