تجربه یک زندگی منحصر به فرد: اسرار اویمیاکن، سردترین منطقه قابل سکونت