گشوده شدن جبهه جدید در جنگ اوکراین؛ آغاز پیشروی ارتش روسیه به سوی شهر بزرگ خارکف