تزریق 3.9 میلیون فرآورده خونی به بیماران در سال 1402