۳۸هزار میلیارد عملیات در ثانیه کاری که تراشه اپل انجام می‌دهد