ببینید | لحظه اصابت 3 موشک خوشه‌ای اوکراینی به ارتش روسیه