ببینید | تصاویری از سیل شدید در ترکیه؛ خودروها به زیر آب رفت