اعتراف تولیدکننده واکسن آسترازنکا به عوارض نادر و لخته خون