هشدار جدی / خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن ممنوع!