نمایندگان جدید قبل از ورود به مجلس به فکر مسکن و خودرو افتاده اند؟