بازسازی صحنه کتک زدن مردم در اتوبوس + ویدئو | قمه کش‌ در ایستگاه !