بیش از 2 میلیون مسکن به مرحله ساخت رسید/ خانه ارزان می‌شود؟