خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی / میزان واریزی مشخص شد