اجرا 20 هزار میلیارد تومان پروژه در سازمان ملی مسکن