درخواست پنتاگون از دولت عراق: امنیت نیروهای آمریکایی را تضمین کنید