پیش بینی بورس امروز 4 اردیبهشت 1403 / سنگینی بار یک توئیت