کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنجشنبه / دولت وارد عمل شد