تسلا بازار خودرو را در شوک فرو برد / کاهش قیمت جهانی تسلا برای چیست ؟