خبر رویترز درباره حمله به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه