آیات و روایات، طبیعت را دارای شعور می‌دانند/ تاثیر تربت و آب زمزم بر گیاهان