نشانه ها افزایش قیمت در بازار مسکن ؛ خریداران و فروشندگان در انتظار