هشدار رئیس کل نظام پزشکی نسبت به خطر خالی ماندن ظرفیت دستیاری برخی رشته های تخصصی