آماده ورود این محصول قدیمی به بازار خودرو باشید / لحظه شماری برای دیدن این خودرو جذاب