خریداران پژوپارس با ضرر 150 میلیونی نقره داغ شدند!