بخشنامه جدید گمرک با هدف کمک به تسهیل صادرات تولیدکنندگان