خبر خوب برای بازنشسته‌ها / این گروه از بازنشستگان حواله موقت می‌گیرند