اسماعیل هنیه با اردوغان دیدار کرد/ اردوغان: تا زمانی که عمر دارم از فلسطین دفاع خواهم کرد