درباره حادثه ایران و ساقط شدن ریزپرنده ها علنی صحبت نکنید