طرح شش ماده‌ای ایران به شورای امنیت برای مسأله فلسطین | حضور امیرعبداللهیان در نشست عالی‌رتبه شورای امنیت