جدیدترین تصاویر از خسارات بمباران پایگاه کالسو در عراق