بازگشت سخت به صدر/ پیشنهاد تمدید پرسپولیس به اوسمار/ پیشخوان