بی تعارف بیرانوند بداند پرسپولیس برای او نیست | عابدزاده هم آمد و رفت