بیرانوند بداند از عابدزاده بزرگتر نیست و هر آمدنی رفتنی دارد | برانکو می آمد شرایط پرسپولیس شاید بدتر می شد