جدول قیمت های برلیانس اتوماتیک / از570 تا یک میلیاردو 100 میلیون تومان + جدول