فوری/ عراق بمباران شد/ تصاویری از لحظه بمباران پایگاه کالسو