ببینید | اولین تصاویر از وقوع انفجار در یک مقر نظامی در استان بابل عراق