خبر خوب به مددجویان کمیته امداد / خدمات برای این افراد رایگان شد