وام قرض الحسنه 300 میلیونی با اقساط 2 میلیون تومانی + کارمزد 4 درصد