اگر این نشانه های ساده را دارید سلامتی تان به خطر افتاده است!