توضیحات تکمیلی درباره انفجارها در آسمان اصفهان و تبریز