صدای انفجار در شهر قهجاورستان در اصفهان و نزدیکی پایگاه هشتم شکاری ارتش