نقش مهم این دو کشور در اقتصاد جهان / چشم بادامی ها رکورد زدند