پرداخت مالیات توسط حقوق بگیران / کارمندان به این مقدار مالیات دادند