میانگین نرخ ارز تخصیصی برای واردات 37 هزار و 500 تومان است