ارتش در حالت آماده باش /بالگردها و خودروهای سنگین راهی سیستان و بلوچستان شدند