واکنش بانک‌ مرکزی به انتشار تصاویر اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی